Категоризација

22.5.2021
Категоризација

Овој член ќе се однесува на условите и постапката за регистрација на соби и станови според Правилникот за барања за категоризирани сместувачки и угостителски објекти и објекти за забава (донесен на 26.03.21), за постапката за утврдување на категоријата, како и за условите и постапката за регистрација на соби и станови за гости.

Целта на новата уредба е да се воведат нови услови и процедури за регистрација на соби и апартмани за гости и да се категоризираат како вид сместување - класа „Б“.

Важно е да се напомене дека нема ограничувања за користење на живеалиштата или зградите доколку на туристите им се обезбедува гостинска соба или стан. Законодавецот одлучи да ја олесни оваа активност со отстранување на ова ограничување.

Кои документи ми се потребни за да се регистрирам?

Важно појаснување: Со измени во Законот за туризам од 26.02.2021 година. се укинува обврската за доставување документ со потписи на повеќе од 50 отсто од сопствениците во објектот со кој се потврдува нивната согласност за вршење на туристичка дејност.

Сите следни документи се доставуваат до градоначалникот на општината во местото каде што се наоѓа.
Потребни се следните документи:

1. Документ со кој се потврдува сопственоста на станот
2. Декларација за апликација според моделот според член 129а од Законот за туризам до градоначалникот на општината.

Во изјавата за апликација се декларира следново:

- капацитет на место - број на соби, број на кревети;
- Идентификатор на имот во смисла на чл. 26 став 2 од Законот за катастар на недвижности и катастар на недвижности;
- името на лицето кое ќе работи со хотелиерството и името на местото на сместување;
- UIC / BULSAT или PIN;
- адреса на сместување;
- Телефон/факс и е-маил адреса на лицето, доколку има, а доколку тоа лице нема - се наведуваат имињата на овластеното лице и неговиот телефон/факс и адреса на е-пошта;

Лица различни од сопственикот на страницата мора да достават:

3. Документ со кој се потврдува нивното право да вршат активности на веб-страницата. Мора да се обезбедат и податоците за индивидуализација на документот за употреба;

Кон декларацијата се приложуваат следните документи:

- а) копија од документот за користење на страницата, доколку не е негов и не е предмет на внесување;
- б) изречно полномошно, доколку изјавата за барање ја поднесува овластен претставник.

Доколку лицето кое реално ја врши дејноста на локацијата е различно од лицето наведено во потврдата за регистрација, потребно е да поднесе изјава за пријава за регистрација согласно член 31 и член 129а од Законот за туризам.

Во случај на промена на капацитетот се доставува нова изјава за пријавување.

Рок за регистрација, престанок и исправка на грешки

Во рок од 7 дена од поднесувањето на пријавата, градоначалникот на општината или од него овластено службено лице ќе издаде налог за регистрација и заверка на лицата кои се пријавиле за управување со гостинска соба/апартман за гости во хотелот. .

Доколку сакате да го затворите вашиот хотелски бизнис, мора да поднесете барање за затворање на дејноста до градоначалникот на општината. Рокот за престанок на дозволата е 3 дена од поднесувањето на барањето.

Доколку има некомплетност или грешки во податоците дадени во изјавата за апликација, ќе имате 3 дена од приемот на известувањето да ги отстраните. Во спротивно, постапката се прекинува.
Според член 32 став 2 од Уредбата, уверението за регистрација е неопределено.

Кои трошоци да се очекуваат?

Трошоците за категоризација на соби и апартмани може да се најдат овде:
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2016-12/tarifa_za_taksite_br.102_dv_ot_23.12.16.pdf

За потврдата на категоријата за сместување Б класа - соби, куќи за гости, куќи за гости, бунгалови и кампови:

- а) за категоризација на туристички места - 10 лева по кревет
- б) за потврда на категоризација и увид на лице место - 10 лева. зад креветот

Основни обврски за хотелиерство

Важно е да знаете дека по изнајмувањето соби или апартмани за гости вршите туристичка дејност во смисла на член 3 став 1 точка 2 од ЗП и должни сте да водите евиденција за сместени туристи, како и за категоризираните места. за сместување од класа „А“ и класа „Б“ - хотели, мотели, хостели, пансиони итн. - согласно член 116 ЗС, поточно:

• преку централизиран информациски систем управуван од министерот за туризам, достапен преку јавна веб или друга онлајн апликација за пристап;
• преку информациски систем избран од хотелскиот оператор кој ги исполнува условите од Законот за електронска администрација.

Од вас се бара да ги пополните следните туристички информации во горниот регистар:
- целосен број на имиња на странци;
- датум и година на раѓање;
- државјанство;
- број на пасош;
- времетраењето на неговиот престој на туристичката локација.

Лични податоци

Во сите случаи на изнајмување станови и пансиони, како трговец или нетрговец, ги обработувате личностите на луѓето што ги сместувате. Кога водите хотелски бизнис, вие исто така дејствувате како контролор на лични податоци (LD) и имате обврска да ги усогласите активностите за обработка на LD со Законот за заштита на лични податоци и GDPR. Како администратор на LD, мора да ја подготвите, усогласите и да ја ставите на располагање вашата политика за приватност. Минималните барања за политика ги дефинираат целите за кои се обработува ЛД, обезбедувајќи ги основните принципи на транспарентност, отчетност и почитување на правата на потрошувачите.

Доколку ви треба помош или имате прашања во врска со условите за регистрација на соби и апартмани, не двоумете се да не контактирате.